Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Δημήτρης Μπαλτᾶς

Père Nikolas Lossky (1929-2017)
Ιn memoriam

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ π. Νικόλαος Λόσσκυ, ἀπό τίς τελευταῖες μεγάλες φυσιογνωμίες τῆς ρωσσικῆς Διασπορᾶς.
Ὁ Ν. Λόσσκυ ἦταν ἐγγονός τοῦ σπουδαίου Ρώσσου  φιλοσόφου Νικολάι Λόσσκυ καί γιός τοῦ πολύ γνωστοῦ στό ἑλληνικό ἀναγνωστικό κοινό θεολόγου Βλαδίμηρου Λόσσκυ.
Ἤδη ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1960 τά ἐπιστημονικά ἐνδιαφέροντα τοῦ ἐκλιπόντος ἑστιάζονταν στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας στήν Δύση.
Στό πλαίσιο αὐτό ὁ π. Νικόλαος Λόσσκυ ἐκπόνησε τήν διατριβή του στόν ἄγγλο ἐπίσκοπο καί θεολόγο Lancelot Andrewes. Τό ἔργο αὐτό ἐκδόθηκε στά γαλλικά με τίτλο «Lancelot Andrewes (1555-1626); Αux sources de la theologie mystique de l’ Eglise d’ Angleterre» (Editions Cerf, Paris 1986) καί στά ἀγγλικά μέ τίτλο «Τhe Origins of the Church of England» (Oxford University Press, Oxford 1991).
θεματολογία τῆς πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας τοῦ π. Νικολάου  περιελάμβανε τό ἀντικείμενο «Γλῶσσα καί Πολιτισμός στήν Βρετανία» στό πανεπιστήμιο Paris-X καί τό ἀντικείμενο «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησία στήν Δύση» στό Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Σεργίου.
Πολύτιμη ἦταν συμβολή τοῦ Νικολάου Λόσσκυ Διαχριστιανικό Διάλογο καί στήν Οἰκουμενική Κίνηση, ὅπου μετεῖχε ἐνεργά, τόσο ὡς μέλος Ἐπιτροπῶν ὅσο καί ὡς συντάκτης σχετικῶν ἄρθρων, ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν.
Ὁ π. Νικόλαος Λόσσκυ ὑπῆρξε μία ἰδιαίτερη φωνή τοῦ κόσμου τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Δύση. 
Αιωνία του η μνήμη!  


 


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017


Δημήτρης Μπαλτᾶς

Σοφία Δ. Κανταράκη, Κοινωνίας δρώμενα στόν Παπαδιαμάντη. Ζητήματα κοινωνικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ προβληματισμοῦ, Ἥρα Ἐκδοτική, Βόλος 2017, σελ. 115

Στόν τόμο πού παρουσιάζω ἐδῶ, ἡ ἐκπαιδευτικός Σοφία Κανταράκη ἔχει συγκεντρώσει ἄρθρα της «τά ὁποῖα κατά καιρούς δημοσιεύθηκαν στόν Τύπο, μέ ἀφορμή ἐπίκαιρα κοινωνικά, πολιτικά καί ἐκπαιδευτικά θέματα» (σ. 17) καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη «πού ἔζησε μιά ζωή ἔχοντας γιά συντροφιά τήν ἀπέραντη ἀγάπη του γιά τούς φτωχούς, τόν ἄσβεστο ἔρωτά του πρός τή φύση καί τή θρησκευτική λατρεία του πρός τίς παραδόσεις τῆς πατρίδας μας» (σ. 18).
Τά δέκα αὐτοτελῆ μελετήματα πού συναπαρτίζουν τόν τόμο, θά μποροῦσαν νά ἐνταχθοῦν, κατά τήν γνώμη μου, στούς ἑξῆς θεματολογικούς ἄξονες:
α΄ Ἡ γυναίκα στόν Παπαδιαμάντη («Ρωμιές στή Χώρα τοῦ Παπαδιαμάντη», «Ἡ Ἀσύνειδος μητρική παραβατικότητα στόν Παπαδιαμάντη»).
β΄. Κοινωνικά ζητήματα στό παπαδιαμαντικό ἔργο («Σέ ὅλα τά καθημερινά μπορεῖς νά δεῖς τόν σύγχρονο καί διορατικό Παπαδιαμάντη», «Ἐκλογικά ἤθη καί ἔθιμα», «Τά κρούσματα στό Κάστρο τῆς Σκιάθου»
καί γ΄. Ὁ Παπαδιαμάντης στό σχολεῖο («Ἡ περιγραφικότητα καί ἡ εἰκονοποιΐα στόν Παπαδιαμάντη ως κριτήριο φιλαναγνωσίας», «Τό σχολικό ἀνάγνωσμα», «Ὀπτικοακουστική Οἰκολογία στόν Παπαδιαμάντη», «Τό φυσιολατρικό στοιχεῖο τῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη», «Τό ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ὡς ἀφόρμηση οἰκολογικῆς προσέγγισης καί περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς»). 
Κατά  τήν προτεινόμενη διάκριση, ἡ Σ. Κανταράκη φαίνεται νά ἑστιάζει περισσότερο στήν διδακτική ἀξιοποίηση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου, καθ’ ὅσον μάλιστα ἡ ἴδια ὑποστηρίζει πώς «ἡ ἀξία τῆς ἀνάγνωσης ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη στό σχολεῖο ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἀσκεῖ μία ἰδιαίτερη ἐπιρροή στή σκέψη τῶν μαθητῶν καί στόν εὐαίσθητο συναισθηματικό τους κόσμο, προσφέροντας παράλληλα τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά μία πολύπλευρη ἀνάπλαση τῆς προσωπικότητάς τους, ἕναν κώδικα ἀξιῶν, ἀλλά καί ἕναν κριτικό ἀναστοχασμό» (σ. 87).
Παράλληλα ὅμως εἶναι ἀναγκαία καί χρήσιμη στήν σημερινή ἐκπαιδευτική διαδικασία (κατά τήν τρέχουσα ὕλη στό μάθημα  τῆς Λογοτεχνίας στήν Β/βάθμια Ἐκπαίδευση) ἡ συζήτηση γιά τήν παρουσία τῶν γυναικῶν οἱ ὁποῖες «καταλαμβάνουν ἐξέχουσα θέση» (σ. 21) στό ἔργο τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα, «χωρίς νά ἔχουν ὑποστεῖ κάποια ἰδιαίτερη μετατροπή ἀπό τόν δημιουργό τους» (σ. 25).  
Τέλος, ἡ ἀνάδειξη ἐκ μέρους τῆς Σ. Κανταράκη καί τῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητας τοῦ Παπαδιαμάντη μέσα ἀπό τά διηγήματά του «Χαλασοχώρηδες» καί «Τά δύο τέρατα» (σ. 55 κ.ἑξ.) εἶναι ἰδιαιτέρως εὔστοχη, ἐάν μάλιστα σκεφθεῖ κανείς «τήν διαχρονικότητα τῆς εὐτέλειας τῶν πολιτικῶν μας ἠθῶν» (σ. 57).
Σέ μία γενικότερη ἀποτίμηση, εἶναι γεγονός ὅτι μέ τά μελετήματα τῆς Σ. Κανταράκη «τό χθές ζωντανεύει μπροστά μας καί ἐναρμονίζεται μέ τό σήμερα». Ἔτσι τό παρόν βιβλίο ἔρχεται νά ἐπικαιροποιήσει τήν κοσμοαντίληψη τοῦ Παπαδιαμάντη, ἰδιαιτέρως στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης ἐκπαίδευσης στήν χώρα μας.


Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Δημήτρης Μπαλτς

Πρακτικά Συνέδρίου «Ὁ διεθνής περίγυρος καί ὁ φιλελληνισμός κατά τήν ἑλληνική ἐπανάσταση» (Συνοδικό Μέγαρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 14-15 Ὀκτωβρίου 2016), Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι,  Ἀθήνα 2017, σελ. 391

Στήν συμβολή τῶν φιλελλήνων κατά τήν ἑλληνική ἐπανάσταση εἶναι ἀφιερωμένος ὁ τόμος τῶν Πρακτικῶν (τοῦ Συνεδρίου τοῦ 2016 πού ὀργάνωσε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) τήν ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἀνέλαβαν οἱ Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι.
Οἱ ἀνακοινώσεις τῶν ἐγκύρων μελετητῶν ἀφοροῦν τόσο στήν προσέγγιση τοῦ φαινομένου τοῦ φιλελληνισμοῦ (Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ἀνδρέας Κοῦκος, Γεώργιος Δίελλας, π. Γεώργιος Μεταλληνός, Κων/νος Κωτσιόπουλος, Κων/νος Σβολόπουλος, Γεώργιος Πουκαμισᾶς), ὅσο καί κυρίως στίς ἐκδηλώσεις τοῦ φιλελληνισμοῦ στίς εὐρωπαϊκές χῶρες (Δημήτρης Μπαλτᾶς, Δημήτριος Γ. Μεταλληνός, Κωστῆς Κοκκινόφτας, Χάρης Ν. Μελετιάδης). Ἐπίσης ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ εἰδικότερη θεματολογία περί τῶν φιλελλήλων καί τοῦ φιλελληνισμοῦ καί τῆς σχέσεώς τους μέ τούς Ἕλληνες (Χριστίνα Χ. Κολοβοῦ, Ἀθανάσιος Τζιερτζῆς, Νίκος Κανελλόπουλος, Νίκος Τόμπρος, Ἀθηνᾶ Κονταλῆ, Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Δέσποινα Μιχάλαγα). 
Ἀσφαλῶς στίς προσεγγίσεις τῶν μελετητῶν συζητεῖται ἡ ἄποψη ὅτι μεταξύ τῶν φιλελλήλων ὑπῆρξαν καί περιπτώσεις ἀλαζόνων καί τυχοδιωκτῶν. Διερωτᾶται λοιπόν ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Δέν ὑπάρχουν ἀληθινοί φιλέλληνες; Ὑπάρχουν ὁπωσδήποτε, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά ἀναγνωρίζονται μέ ἀντικειμενικότητα, κάτι πού προϋποθέτει γνήσια καί αὐθεντικά κριτήρια» (σ. 91).
Σέ μία ἀντίστοιχη κριτική προσέγγιση, ὁ πρέσβης  Γεώργιος Πουκαμισᾶς ἰσχυρίζεται ὅτι «ἡ ἀξίωση ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων νά ὑπάρχουν φιλέλληνες εἶναι ὑπερβολική, μετά βίας ὑποκρύπτουσα μία διάθεση καί τάση μας νά μήν πράττουμε ἐμεῖς τό δικό μας καθῆκον, καί νά περιμένουμε ἀπό ἄλλους, ἐνίοτε νά ἀναθέτουμε σέ ἄλλους, νά δράσουν, νά ἀγωνιστοῦν στό πλευρό μας» (σ. 385). 
Ἐξαντλητική (σσ. 129-214) εἶναι ἡ ἀνακοίνωση-μελέτη τοῦ Ἀθανασίου Τζιερτζῆ γιά τήν προσέγγιση τοῦ ρόλου ἀλλά καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φιλελλήνων πού βοήθησαν στόν Ἀγῶνα ἀπό τήν ὀπτική τοῦ ἀμφιλεγόμενου Ἀμβροσίου Φραντζῆ.
Ἐνδιαφέρουσα, μεταξύ ἄλλων, εἶναι ἡ φιλελληνική συμπεριφορά πού ἐπέδειξαν ἑτερόθρησκοι φιλέλληνες, μουσουλμάνοι καί ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι ὅμως μετεπαναστικά δέν ἀναγνωρίστηκαν ἀπό τό συγκροτηθέν ἑλληνικό κράτος, διότι «ἀπαιτήθηκε γιά τήν πολιτογράφησή τους καί τό ὁμόθρησκον» (σ. 306), ὅπως ἐπισημαίνει σχετικά ἡ  Δέσποινα Μιχάλαγα. 
Ἐπίσης στόν παρόντα τόμο ἀναδεικνύεται καί ἡ προσφορά τῶν γυναικῶν στό φιλελληνικό κίνημα, μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν Σοφί ντέ Μαρμπουά-Λεμπρέν καί στήν Ρωξάνδρα Στούρτζα-Ἔντλιγκ (σσ. 237-249).
Στήν περίπτωση τοῦ ὁλλανδικοῦ φιλελληνισμοῦ, παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά σέ ἑλληνική μετάφραση ἡ «Ἐπιτάφιος ὠδή» (σσ. 266-277), ποίημα πού συνέθεσε ὁ Γεώργιος τῆς Τούαρ (George de Thouars) μέ ἀφορμή τήν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη  Καποδίστρια.
 Αὐτές καί ἄλλες ἐνδιαφέρουσες προσεγγίσεις θά συναντήσει τό ἀναγνωστικό κοινό στόν τόμο πού παρουσιάζω σήμερα. Ἀναμφιβόλως οἱ εἰσηγήσεις πού συναπαρτίζουν τά Πρακτικά καί τοῦ Ε΄ Συνεδρίου διακρίνονται γιά τήν ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, μέσα ἀπό τήν ἐπιστημονική τεκμηρίωση τῶν γραφομένων.    


Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017
          Δημήτρης Μπαλτᾶς


Μιχαήλ Μπαχτίν, Ὁ Ραμπελαί καί ὁ κόσμος του. Γιά τή λαϊκή κουλτούρα τοῦ Μεσαίωνα καί τῆς Ἀναγέννησης, μετ. Γ. Πινακούλας, Πανεπιστημιακές Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2017, σελ. 575

Ἡ μνημειώδης διατριβή τοῦ Ρώσου φιλοσόφου Μ. Μπαχτίν (1895-1975) παρουσιάστηκε προσφάτως στήν ἑλληνική, ὕστερα ἀπό ἀρκετές δεκαετίες, χάρη στόν μεταφραστικό ἄθλο τοῦ Γ. Πινακούλα καί τήν ἐκδοτική πρωτοβουλία τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἐκδόσεων Κρήτης. 
Ἄν καί ἡ πρώτη μορφή τοῦ βιβλίου τοῦ Μπαχτίν γιά τόν Φρ. Ραμπελαί (1494-1553) γράφηκε περί τό 1940 καί ὁ τίτλος τοῦ διδάκτορα ἀπονεμήθηκε στόν Ρῶσο συγγραφέα τό 1952, τό βιβλίο του ἐκδόθηκε τελικά ὁλοκληρωμένο τό 1965. Προσδιορίζοντας δέ τόν χαρακτήρα τῆς ἐργασίας του ὁ Μπαχτίν τονίζει ὅτι αὐτή «ἔχει βασικά ἱστορικό-λογοτεχνικό χαρακτήρα, ἀλλά δέν θέτουμε σέ αὐτή εὐρύτερα αἰσθητικά ζητήματα, καί εἰδικά ζητήματα αἰσθητικῆς τοῦ γέλιου» (σ. 140). 
Νά σημειώσω ἐξ ἀρχῆς ὅτι, ἄν καί ὁ Μπαχτίν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν καί ἀσκεῖ κριτική στήν ραμπελαισιανή (ἀκόμα καί τόν βαθμό πρόσληψης τοῦ Ραμπελαί στήν ρωσική φιλολογία, τήν προεπαναστατική καί τήν μετεπαναστατική) βιβλιογραφία μέχρι καί τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, στήν διατριβή του δέν ἀσχολεῖται μέ στοιχεῖα τοῦ βίου τοῦ Ραμπελαί (ἐκτός τῆς ἀναφορᾶς του στήν ἰατρική παιδεία τοῦ Γάλλου συγγραφέα). Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιδράσεις πού δέχθηκε ὁ Ραμπελαί, ὁ Μπαχτίν βεβαιώνει ὅτι «οι κωμωδιογράφοι – ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Πλαῦτος, ὁ Τερέντιος- δέν ἄσκησαν μεγάλη ἐπίδραση» (σ. 115, σημ. 63).

Παράλληλα μέ τήν ἐξαντλητική ἐκ μέρους τοῦ Μπαχτίν ἀνάλυση συγκεκριμένων ἀποσπασμάτων (passim) ἀπό τά κείμενα τοῦ Ραμπελαί, ὁ Ρῶσος φιλόσοφος προβαίνει καί σέ συγκριτικές ἀναφορές τοῦ Γάλλου συγγραφέα μέ ὁρισμένα μνημειώδη ἔργα τῆς εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας, ὅπως τόν «Δόν Κιχώτη» τοῦ Θερβάντες (σσ. 28-29), καί τήν «Θεία Κωμωδία» τοῦ Δάντη (σσ. 466-467).  
Στήν ἐκτενῆ «Εἰσαγωγή» (σσ. 1-70) τοῦ συγγραφέα τίθενται τά ζητήματα τά ὁποῖα θά πραγματευθεῖ στήν συνέχεια. Ἄς κρατήσουμε ἐδῶ τήν ἐπισήμανση τοῦ Μπαχτίν ὅτι «ὁ Ραμπελαί εἶναι ἀναντικατάστατος γιά τή διείσδυση στήν ἴδια τήν βαθιά οὐσία τῆς λαϊκῆς γελαστικῆς κουλτούρας ... Τό ἔργο του εἶναι πραγματικά μία ὁλόκληρη ἐγκυκλοπαίδεια τῆς λαϊκῆς κουλτούρας» (σ. 69. Βλ. καί σσ. 527-528), ὅπως αὐτή ἀπεικονίζεται μέσα ἀπό τίς περιπέτειες τοῦ κεντρικῶν ἡρώων του, τοῦ Πανταγκρυέλ καί τοῦ Γαργαντούα.
Τό γεγονός ὅτι «οἱ ραμπελαισιανές εἰκόνες εἶναι ἐχθρικές πρός κάθε σταθερότητα καί σοβαρότητα» (σ. 2, σ. 509) συνδέεται ἀναμφίβολα μέ τήν «γελαστική ἀρχή πού ὀργανώνει τίς καρναβαλικές τελετές» (σ. 8, σσ. 98-100). Τονίζεται ἐδῶ ἡ διαφοροποίηση τῆς «ἐπίσημης γιορτῆς πού ἑδραίωνε τήν σταθερότητα … καί παραμόρφωνε τήν ἀληθινή φύση τῆς ἀνθρώπινης ἑορταστικότητας» ἀπό τό καρναβάλι «πού γιόρταζε τήν προσωρινή ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κυρίαρχη ἀλήθεια» (σ. 12. Βλ. ὁμοίως σ. 113, σ. 247, σ. 254, σ. 318, σ. 468, σ. 547). Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Μεσαίωνα, μάλιστα ἀκόμα καί ὁ κατώτερος κλῆρος καί οἱ φοιτητές τοῦ πανεπιστημίου, μετεῖχαν καί στίς δύο αὐτές ζωές, τήν ἐπίσημη καί τήν καρναβαλική. Κυριότερο γνώρισμα τῆς γελαστικῆς ἀρχῆς στόν Ραμπελαί εἶναι, κατά τόν Μπαχτίν, ἡ «ὑλικοσωματική ἀρχή τῆς ζωῆς: τῶν εἰκόνων τοῦ ἴδιου τοῦ σώματος, τοῦ φαγητοῦ, τοῦ ποτοῦ, τῶν κοπράνων, τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς» (σ. 23).
Ἐντοπίζοντας γεωγραφικά τίς διάφορες μορφές λαϊκο-γιορταστικῶν ἐκδηλώσεων (πού συνοψίζονται σέ ὅ,τι ὀνομάζεται καρναβάλι), ὁ Μπαχτίν θεωρεῖ ὅτι αὐτές ἐλάμβαναν χώρα περισσότερο στήν Ἰταλία, στήν Γαλλία καί στήν Γερμανία. Ἀλλά θά προσθέσει ὅτι «στήν Ρωσία αὐτή ἡ διαδικασία δέν συνέβη καθόλου∙ οἱ διάφορες μορφές τῆς λαϊκο-γιορταστικῆς διασκέδασης, τόσο γενικοῦ ὅσο καί τοπικοῦ χαρακτήρα (ἀποκριάτικης, χριστουγεννιάτικης, πασχαλινῆς κ.λπ.), παρέμεναν ἀσυγχώνευτες καί δέν ξεχώρισε κάποια μορφή, ἀνάλογη μέ τό δυτικοευρωπαϊκό καρναβάλι» (σσ. 253-254).
Ἄν καί ἡ ἱστορία τοῦ γέλιου ἀνάγεται σέ ἐποχή πρίν ἀπό τόν Μεσαίωνα (λ.χ. στό ἀρχαῖο σατυρικό δρᾶμα), ὁ Μπαχτίν τονίζει ὅτι κυρίως τό μεσαιωνικό γέλιο «φώτιζε τήν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου», διά τῆς νίκης «ἐπί τοῦ φόβου ἐνώπιον τοῦ ἐπέκεινα, τοῦ ἱεροῦ, τοῦ θανάτου, κάθε ἐξουσίας» (σ. 109). Νά σημειωθεῖ πάντως ὅτι αὐτή ἡ ὑπερνίκηση τοῦ φόβου ἀφορᾶ κατ’ ἐξοχήν στήν λαϊκή κουλτούρα, διότι, ἐξ ἀντιθέτου, ἡ «ἐπίσημη κουλτούρα χρησιμοποίησε συχνά, ἀκόμη καί καλλιέργησε, τόν φόβο, μέ στόχο τήν ταπείνωση καί τήν καταπίεση τοῦ ἀνθρώπου» (σ. 389, σημ. 10). Γιά παράδειγμα, δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο τό γεγονός ὅτι «ὁ Ραμπελαί ἔγραψε τόν Πανταγκρυέλ στή διάρκεια τῶν θεομηνιῶν πού ἐνέσκηψαν στή Γαλλία τό 1532», οἱ ὁποῖες «ἦταν ἰσχυρές γιά νά ἀφυπνίσουν κοσμικούς φόβους καί ἐσχατολογικές ἰδέες… Ὁ Πανταγκρυέλ ἦταν, σέ σημαντικό βαθμό, μία εὔθυμη ἀπάντηση, στόν κοσμικό φόβο καί στή θρησκευτική-ἐσχατολογική διάθεση πού ἀφύπνισαν αὐτές οἱ θεομηνίες» (σ. 393). Πέραν αὐτοῦ, ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τόν φόβο ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τούς ἀγέλαστους καί σοβαρούς ἀνθρώπους ἀποτελεῖ ἕνα γενικώτερο στόχο τῶν ἐπιθέσεων τοῦ Ραμπελαί.
Μέ ἀφετηρία τίς παραπάνω ἑρμηνευτικές ἀρχές ὁ Μπαχτίν θά προσεγγίσει στό ἔργο τοῦ Ραμπελαί συγκεκριμένα ζητήματα, τά σημαντικότερα τῶν ὁποίων εἶναι, κατά τήν γνώμη μου, ἡ ἐκθρόνιση-ἐνθρόνιση τῶν βασιλέων (σ. 191, σ. 230, σ. 232, σ. 279, σ. 444), οἱ βρισιές (σ. 191, σ. 218, σ. 408), ἡ διακωμώδηση ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καί κειμένων (σ. 193, σ. 212, σ. 264, σ. 383, σ. 406), ἡ γυναίκα (σ. 278) καί ὁ θάνατος (σ. 379, σ. 387, σ. 430, σ. 470, σ. 472, σ. 4760). Γιά τήν κατανόηση αὐτῶν τῶν ζητημάτων εἶναι ἀναγκαῖο νά προσθέσω ὅτι ἐκεῖνοι πού γελοιοποιεῖ ὁ Ραμπελαί εἶναι «οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ παλαιοῦ κόσμου πού πεθαίνοντας γεννᾶ» (σ. 239). Ἀλλά, προς ἀποφυγήν παρερμηνειῶν, ὁ Μπαχτίν παρέχει τήν διευκρίνηση ὅτι, ἐνῶ «στό ἔργο τοῦ Ραμπελαί ὑπάρχουν πολλοί ὑπαινιγμοί σέ ἱστορικά πρόσωπα καί γεγονότα», δέν πρέπει «νά ἀναζητοῦμε κάποιο συγκεριμένο καί μοναδικό κλειδί γιά κάθε εἰκόνα … Ἡ ἱστορικο-ἀλληγορική μέθοδος δέν μπορεῖ, στίς περισσότερες περιπτώσεις, νά δώσει μιά ἀκριβή ἀποκρυπτογράφηση, ἀφοῦ ἡ παράδοση εἶναι ἀντιφατική, καί κάθε σύγκριση καί εἰκασία εἶναι αὐθαίρετη» (σ. 133).
Τό 5ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ Μπαχτίν ἀναφέρεται στό γκροτέσκο ὕφος γνωρίσματα τοῦ ὁποίου εἶναι «ἡ μεγαλοποίηση, ὁ ὑπερβολισμός, τό υπέρμετρο» (σ. 353). Παρενθετικά θά σημειώσω ἐδῶ τήν διατύπωση τοῦ σπουδαίου Ρώσου σκηνοθέτη Βσέβολοντ Μέγιερχολντ (1874-1940) ὅτι «τό γκροτέσκο περιφρονώντας χωρίς συμβιβασμούς τίς κάθε εἴδους μικρολεπτομέρειες δημιουργεῖ ὅλη τήν πληρότητα τῆς ζωῆς … Τό γκροτέσκο ἀνακατεύει τά ἀντίθετα, δημιουργώντας ἐνσυνείδητα τήν ὀξύτητα τῶν ἀντιθέσεων καί παίζοντας μόνο  μέ τήν δική του ἰδιορρυθμία (Κείμενα γιά τό θέατρο, τ. Α΄, μετ. Ἀ. Βογιάζος, Ἰθάκη, Ἀθήνα 1982, σ. 144). Ἀναφερόμενος λοιπόν ὁ Μπαχτίν στόν Ραμπελαί, δείχνει ὅτι τό πρόσωπο, τό στόμα, ἡ κοιλιά καί ὁ φαλλός, τό φαγητό καί τό πιοτό παίζουν τόν σημαντικότερο ρόλο στό γκροτέσκο σῶμα (σσ. 366-368). Συμπεραίνει δέ ὁ Μπαχτίν ὅτι «τό γκροτέσκο σῶμα συνυφαίνεται ὄχι μόνο μέ τά κοσμικά ἀλλά καί μέ τά κοινωνικο-οὐτοπικά μοτίβα, πάνω ἀπό ὅλα, μέ τό μοτίβο τῆς ἀλλαγῆς τῶν ἐποχῶν καί τῆς ἱστορικῆς ἀνανέωσης τῆς κουλτούρας» (σ. 376).
Ἐάν τό ἔργο τοῦ Ραμπελαί ἀπεικονίζει τήν λαϊκή γελαστική κουλτούρα τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεσαίωνα καί τῆς Ἀναγέννησης, ἔχει ἐπίσης ἐνδιαφέρον νά δοῦμε τήν ἑορταστικότητα καί τό γέλιο στίς συνθῆκες τοῦ συγχρόνου ἀστικοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὁ ἴδιος ὁ Μπαχτίν ὑποστηρίζει σχετικά ὅτι «ἡ ἑορταστικότητα στίς συνθῆκες τῆς ἀστικῆς κουλτούρας ἁπλῶς στένεψε καί διαστρεβλώθηκε, ἀλλά δέν πέθανε» (σ. 320). Γιά παράδειγμα, ἡ σύγχρονη ἑορταστικότητα δέν στηρίζεται στήν «ἐλευθερία ἀπό τίς λεκτικές νόρμες, ἀπό τίς καθιερωμένες γλωσσικές ἱεραρχίες» (σ. 547), ὅπως βεβαίως συμβαίνει στό ἔργο τοῦ Ραμπελαί. Διότι, γιά τόν Μπαχτίν, ὁ Ραμπελαί «δέν μιλοῦσε στήν γλῶσσα τῶν ἐννοιῶν, ἀλλά στήν γλῶσσα τῶν λαϊκῶν-γελαστικῶν εἰκόνων» (σ. 509). Πάντως, νομίζω ὅτι σήμερα, στίς συνθῆκες τόσο τοῦ ἰδιωτικοῦ ὅσο καί τοῦ συλλογικοῦ βίου, ἀπουσιάζουν οἱ εὐωχικές-γελαστικές εἰκόνες, ὅπως τίς παρουσιάζει ὁ Ραμπελαί καί τίς ἑρμηνεύει ὁ Μπαχτίν. Γίνονται βεβαίως ἀκόμη, ἀνά τόν κόσμο, γιορτές καρναβαλιοῦ, ἀλλά δέν μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά τήν καρναβαλοποίηση τοῦ λόγου καί ἐν γένει τῆς ζωῆς, ὅπως τήν ἐπεδίωξε ὁ Ραμπελαί καί τήν ἀνέδειξε ὁ Μπαχτίν.
Σέ μία γενικώτερη ἀποτίμηση, θά σημειώσω ὅτι τό βιβλίο τοῦ Μπαχτίν παραμένει μία ἐνδιαφέρουσα καί μέ συναρπαστικό τρόπο γραμμένη ἑρμηνευτική τοῦ ραμπελαισιανοῦ ἔργου, μέ πρωτοτυπία ἀξεπέραστη.

(Στέπα 7, 2017, σσ. 310-312)