Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017
д. Балтас


архимандрит Георгий  Капсанис (1935-- 2014)


Старец Георгий бал пастырем братства монастыря Григориат на протяжении более 40 лет. Благодаря своему бесценному вкладу в современную церковную деятельность был признан одним из самых выдающихся деятелей современного Афонского монашества.
Великое дарование и проникновенный  дух  старца Георгия блестяще явили себя в богословской литературе. После обретения ученой степени в богословии, он работал некоторое время на Богословском факультете Афинского университета  на кафедре пастырского богословия и канонического права. Особую известность приобрела его докторская диссертация  о пастырстве  заключенных (Ἡ ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ τῶν φυλακισμένων, Ἀθῆναι 1969). Он также подготовил диссертацию на тему: Ἡ ποιμαντική διακονία κατά τούς Ἱερούς Κανόνας (Πειραιεύς 1975) которая не была представлена из-за  переезда отца Георгия на Святой Афон в монастырь  Григориат и принятия им возложенных на него  монастырским братством игуменских обязанностей.
Этот очень важный труд был позже издан вместе с другими работами старца, ознаменовавшими собой новую эпоху в современном греческом богословии. Наиболее важными из них являются: Τό τέμπλον τῶν ναῶν μας (Ἀθῆναι 1970), Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ὡς ἱεραπόστολος (Ἀθῆναι 1972), Τρόποι βελτιώσεως τῆς κατηχητικῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν νεολαίαν (Ἀθῆναι 1972), Ὀρθόδοξος παράδοσις καί παπισμός (1978), Θέματα Ἐκκλησιολογίας καί Ποιμαντικῆς (1999), Ὀρθοδοξία καί οὑμανισμός (1995), Σταυρός τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας (1997), Ὀρθόδοξος μοναχισμός καί Ἅγιον Ὄρος (1997), Κυριακή Προσευχή (1997), Ἐμπειρίες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ (1997), θέωσις ὡς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου (2004), ‘’ἰδεολογική’’ ὀρθοδοξία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων (2005), Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ὡς διδάσκαλος τῆς θεώσεως (2006).
Являясь настоящим монашеским, богословским и пастырским светочем, отец Георгий также был зачинателем и в области иностранного миссионерства. По его собственной инициативе и вдохновению монастырь святого Георгия вместе с остальными членами братства на протяжении более тридцати пяти лет оказывает помощь и поддержку  православному миссионерству.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου