Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016
Δημήτρης Μπαλτς

Ἀπό τήν ἐργογραφία τοῦ 
π. Николай Николаевич Афанасьев

ξουσία το Κράτους καί ο Οκουμενικές Σύνοδοι, Skoplje, 1927, σελ. 67 (σερβ.). - (Nikola Afanasijev), Državna vlast na vseljenskim saborima, Crkva i Život 6, 1927, σσ. 348-58· σσ. 405-11· 7 1928, σσ. 9-14, σσ. 97-104, σσ. 154-162· σσ. 230-236· σσ. 285-293· σσ. 353-359· (Nikola Afanasijev), «Karizmatički uč itelji prvih kršćanskih općtina», Crkva i Život 7, 1928, σσ. 425-432
«Les Assemblées provinciales de l'Empire romain et les conciles oecuméniques» [συμπλήρωμα τς διατριβς], Annales de l'Institut scientifique de Belgrade 5, Belgrade, 1931, σελ. 22 (ρωσσ.)
« βας δέσσης καί ποχή του», 1930‑1932, σελ. 41 καί σημ. (δακτυλ. χειρόγρ., ρωσσ.)
«Ο Οκουμενικές Σύνοδοι», Put 25, Paris, 1930, σσ. 81-92 (ρωσσ.).
 «La Grande Ville», Le Messager de l'Action chrétienne des étudiants russes 7, Paris, 1931, σσ. 13-17 (ρωσσ.)
«Τί εναι Οκουμενική Σύνοδος;», Feuillets de Saint Serge 7, Paris, 1932, σσ. 4-7 (ρωσσ.) [= Messager orthodoxe 6, 1959 (γαλλ.)] 
«Ο Κανόνες καί κανονική συνείδηση», Put 39, Paris, 1933, σελ. 16 (ρωσσ.) [= Contacts 66, 1969]
«Δύο ννοιες τς καθολικς κκλησίας», Put 45, Paris, 1934, σσ. 16-29 (ρωσσ.)
« μελέτη τς Βίβλου πό τό φς τς ρθοδοξίας», Bulletin du Bureau de Pédagogie religieuse 1, 1934, σελ. 4 (ρωσσ.)
«Πρός περάπσιση τς νότητος τν Σχολν», Bulletin de Pédagogie religieuse 2, 1934, σελ. 3 (ρωσσ.)
«Das allgemeine Priestertum», Der Orthodoxen Kirche dans Eine Heilige Kirche 12 (1935), σελ. 7
«θνικότητα καί θνικισμός», Bulletin du Bureau de pédag. relig. 1, 1936, σελ. 4 (ρωσσ.)
 «φήμερα καί αώνια στοιχεα στούς Κανόνες τς κκλησίας», La Tradition Vivante, Y.M.C.A.‑Press, Paris, 1936, σελ. 15 (ρωσσ.) 
« Ρωμαιοκαθολική κκλησία καί τό κοινωνικό πρόβλημα», Le Messager de l’A.C.E.R 2, 1938, σελ. 4 (ρωσσ.)
«In memoriam A. P. Dobroklonsky», La Messager de l’A.C.E.R. 1, 1938, σελ. 2 (ρωσσ.)
«A. V. Kartachoff, Καθ’ δόν πρός μία οκουμενική σύνοδο», Put 37, 1933, σελ. 4 (ρωσσ.)
«Oκουμενικές Σύνοδοι», χειρόγραφο, ργο νολοκλήρωτο, σελ. 150 [Церковные соборы и их происхождение, Mόσχα, 2003]
 « διακονία τν λαϊκν στήν κκλησία καί ξω ατς», Бюллетень Религиозно-Педагогической работы с православной молодежью 17, 1938, σσ. 10-15 (ρωσσ.)
«Ecclesia Spiritus Sancti» [Λόγος τς 2ας ουλίου 1950, κατά τήν ποστήριξη τς διατριβς, δακτυλ., σελ. 23]
Ecclesia Spiritus Sancti, Saint‑Raphael‑Tunis‑Paris, 1940-1949, σελ.  444 [διδ. διατρ., δακτυλογρ.]
« λαός το Θεο», La Pensée orthodoxe 6, Paris, 1948, σελ. 13 (ρωσσ.)
«Τά ρια τς κκλησίας», La Pensée orthodoxe 7, Paris, 1949, σελ. 20 (ρωσσ.)
« ξουσία τς γάπης», Le Messager ecclésial 22, Paris, 1959, σελ. 3 (ρωσσ.)
«ταν εστε νωμένοι στήν κκλησία», Le Messager orthodoxe 24, Paris, 1950, σελ. 6 (ρωσσ.) 
«Sacramenta et Sacramentalia», La Pensée orthodoxe 8, Paris, 1951, σελ. 16 (ρωσσ.)
« τράπεζα το Κυρίου», coll. «Orthodoxie et Temps Modernes», Paris, 1952, σελ. 93 (ρωσσ.)
« νταξη στήν κκλησία», Paris, 1952, σελ. 144 (ρωσσ.)
«Μία πωλεσθεσα πισκοπή», La Pensée orthodoxe 8, Paris, 1953, σσ. 7-30 (ρωσσ.)
« διακονία τν λαϊκν μέσα στήν κκλησία», Paris, 1955, σελ. 79 (ρωσσ.)
« πόστολος Πέτρος καί πίσκοπος Ρώμης», La Pensée orthodoxe 10, 1955, σελ. 25 (ρωσσ.)· [= Θεολογία 26, θναι, 1955, σσ. 465-475 καί σσ. 620-641 (γαλλ.)]
«Le Sacrement de l'Assemblée», Internationale Kirchliche Zeitung 4, Berne 1956, σελ. 13  (γαλλ.) [= Messager Orthodoxe 27 - 28, 1964, σσ. 30-43] 
«La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, Ιstina 4, Paris 1957, σελ. 19 (γαλλ.)
L’Eglise qui preside dans l’Amour», στόν τόμο La Primauté de Pierre dans l’Église Orthodoxe, Neuchâtel, 1960, σσ. 7-64 (γαλλ.)· [= «Das Hirtenamt der Kirche in der Liebe der Gemeinde vorstehen» στόν τόμο Der Primat des Petrus in der orthodoxen Kirche (Bibliothek f. Orthodoxe Theologie und Kirche, B.I.) Zürich, 1961, σελ. 57 (γερμαν. «The Church which presides in Love», στόν τόμο The Primacy of Peter in the Orthodox Church (Library of Orthodox Theology and Spirituqlity, n 1). Londres, 1963, σελ. 63 (γγλ.)· «La Chiesa che presiede nell' Amore» στόν τόμο Il Primato di Pietro nel Pensiero cristiano contemporaneo, Bologne 1965 (ταλ.)]
«L'infaillibilité de l'Église du point de vue d'un théologien orthodoxe», στόν τόμο L'Infaillibilité de l'Église, Chevetogne, 1962, σελ. 18 (γαλλ.)
«Statio Orbis», Irénikon, 1962, 1, σελ. 10 (γαλλ.)
«Le Concile dans la théologie orthodoxe russe», Irénikon 3, 1962, σελ. 25 (γαλλ.)
«Una Sancta», Irénikon 4, 1963, σελ. 39 (γαλλ.)
« Καθολική κκλησία», La Pensée orthodoxe 11, Paris, 1957, σελ. 25 (ρωσσ.)
«Ο πρεσβύτεροι προεστοί», Le Messager ecclésial 2, Paris 1957, σελ. 11 (ρωσσ.)
«‘‘Come, Lord Jesus’’. The Problem of Eschatology and History», The St. Vladimir's Seminary Quarterly, New‑York, 1957, σελ. 10 (γγλ.) 
«Reflexions d’un Orthodoxe sur la Collégialité des évêques» [Λόγος κφωνηθείς στό Institut Orthodoxe Saint-Serge τήν 28η Μαρτίου 1965], Messager orthodoxe 29‑30, 1965, σελ. 8 (γαλλ.)
«L'Apôtre Pierre et la primauté de Rome», στόν τόμο Daniel-Rops, Histoire de l’Église II : «Les Apôtres et les Martyrs» (éd. de Luxe, coll. «La meilleure Bibliothèque»), Paris, 1965 (γαλλ.)
«L'Eucharistie, principal lien entre les catholique et les Orthodoxes», Irénikon 3, 1965, σελ. 3 (γαλλ.) 
«Quelques réflexions sur les prières d'ordination de l'évêque et du presbytre dans la «Tradition Apostolique» [Communication faite lors de la conférence liturgique de Saint-Serge, ούλιος 1959],  La Pensée οrthodoxe 12, Paris, 1966, σελ. 15 (γαλλ.)
«Τά λείψανα τν γίων ποστόλων Πέτρου καί Παύλου βρίσκονταν μέσα στίς κατακόμβες;», Messager orthodoxe (ρωσσ.)
«L’Église de Dieu dans le Christ», La Pensée orthodoxe 13, 1968 (γαλλ.)
«Le monde dans l’Ecriture Sainte», Irénikon t. XLII, 1969 (γαλλ.)
 «L’Eglise du Saint Esprit», στόν τόμο Mélanges Théologiques, Hommage à Monseigneur Gérard Philips, Gembloux 1970 [Τό ρθρο ατό χει τεθε ς «Εσαγωγή» στήν γαλλική μετάφραση το ργου τό 2012]
L’Eglise du Saint Esprit, Paris, 1975 (γαλλ.)  
«Le Mariage dans le Christ», Contacts 83, 1973 (γαλλ.)
 «L’Assemblée eucharistique unique dans l’ Église ancienne», Κληρονομία 6, Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 1-36 (γαλλ.)  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου