Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013Dimitris Baltas

P. Destrée, C. Talon-Hugon, Le Beau et le Bien. Perspectives historiques de Platon à la philosophie américaine contemporaine, Les éditions Ovadia, Nice, 2012, σελ. 337.

Τά 16 κεφάλαια -ἐργασίες πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν τῆς Γαλλίας, τοῦ Βελγίου καί τῆς Βραζιλίας-, αὐτοῦ τοῦ τόμου ἀναφέρονται στήν σχέση τοῦ ὡραίου καί τοῦ καλοῦ μέσα ἀπό τίς σχετικές ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων (Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους, Πλωτίνου), τῶν μεσαιωνικῶν (Θωμᾶ Ἀκυϊνάτη, Νικολάου Κουζάνου), τῶν νεωτέρων (Χιούμ, Ντιντερό, Κάντ, Σίλλερ, Νίτσε) καί τῶν συγχρόνων (Μπασελάρ, Σάρτρ) φιλοσόφων.
Ἀφετηρία καί σκοπός τοῦ ἔργου παραμένει λοιπόν ἡ ἐξέταση τῆς σχέσεως μεταξύ τῆς αἰσθητικῆς καί τῆς ἠθικῆς περί τῶν ὁποίων ὁ Βιττγκενστάιν εἶχε γράψει παλαιότερα ὅτι «ἡ ἠθική καί ἡ αἰσθητική εἶναι ἕνα» (σ. 11). Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου, θεωρήσεις περί τῆς ἀνεξαρτησίας καθεμιᾶς τῶν δύο περιοχῶν τοῦ σκέπτεσθαι πού διατυπώθηκαν διά μακρῶν κατά τόν 20ό αἰ, ἐπανεξετάζονται πλέον ὡς ἀπόλυτες καί μονομερεῖς.
Σέ μία γενική ἀποτίμηση, νομίζω ὅτι αὐτός ὁ συλλογικός τόμος περιέχει χρήσιμες καί ἐνδιαφέρουσες προσεγγίσεις πού μποροῦν νά ἀναγνωσθοῦν τόσο ἀπό εἰδικούς ἐρευνητές ὅσο καί ἀπό ἀναγνῶστες μέ γενικότερους προβληματισμούς καί ἱστορικοφιλοσοφικά ἐνδιαφέροντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου