Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013Dimitris Baltas

G. M. Hamburg, R.A. Poole (eds), A History of Russian Philosophy: Faith, Reason and Defense of Human Dignity, Cambridge University Press, 2010, σσ. 440

Ὁ τίτλος τοῦ παρόντος εἶναι «Ἱστορία τῆς ρωσσικῆς φιλοσοφίας». Ὡστόσο, δέν πρόκειται γιά μία συστηματική παρουσίαση τῶν φιλοσοφικῶν ρευμάτων στήν Ρωσσία τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰ. Ἀντιθέτως, στόν συλλογικό αὐτόν τόμο ἔχουν περιληφθεῖ μελέτες πάνω σέ συγκεκριμένα ζητήματα τῆς σκέψεως τῶν σημαντικοτέρων διανοητῶν της Ρωσσίας ἀπό τό 1830 ἕως τό 1930.
Ἐδῶ ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά σημειώσω ὅτι ἡ ἐλεύθερη φιλοσοφική σκέψη καί ἔρευνα στήν Ρωσσία διαρκεῖ μέχρι τό 1917. Ἔκτοτε, καί γιά δεκαετίες, καταγράφονται ἐκεῖνες οἱ φιλοσοφικές μελέτες οἱ ὁποῖες κινοῦνται μόνον στό πνεῦμα τῆς μαρξικῆς-λενινιστικῆς θεωρήσεως. Ὡστόσο, ἡ ρωσσική φιλοσοφική σκέψη συνεχίζει τήν πορεία της, μετά τό 1917, καί ἀκριβέστερα μετά τό 1922, μέ τούς γνωστούς Ρώσσους φιλοσόφους τῆς Διασπορᾶς.
Προηγεῖται μία εἰσαγωγή τῶν ἐκδοτῶν τοῦ τόμου ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «Ἡ ἀνθρωπιστική παράδοση στήν ρωσσική φιλοσοφία».
Ἀκολουθοῦν οἱ μελέτες ἐντασσόμενες στά πέντε κεφάλαια τοῦ ἔργου:
κεφ. Ι. «Ὁ 19ος αἰ.»
Κεφ. ΙΙ. «Ὁ ρωσσικός μεταφυσικός ἰδεαλισμός πρός ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας»
κεφ. ΙΙΙ. «Ἄνθρωπος καί Θεός στήν ρωσσική θρησκευτική φιλοσοφία μετά τόν Βλαδ. Σολοβιώφ»
κεφ. IV. «Ἐλευθερία καί τελειότητα στόν Χρυσό Αἰῶνα»
κεφ. V. «Ἡ ρωσσική φιλοσοφία στήν Ἐπανάσταση καί στήν Ἐξορία».
Στό τέλος τοῦ τόμου καταγράφερται σύντομη ἀλλά χρήσιμη βιβλιογραφία (σσ. 391-405).
Ἡ ἔκδοση τοῦ τόμου αὐτοῦ, ὅπως καί ἄλλες συναφεῖς ἐκδόσεις, μελέτες καί μεταφράσεις, δείχνουν τό διαρκές ἐνδιαφέρον τῆς Δύσεως νά προσεγγίσει καί νά γνωρίσει τήν ρωσσική φιλοσοφία τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰ.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου