Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013Δημήτρης Μπαλτᾶς

Ὄψεις του συγχρόνου μηδενισμοῦ

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ κριτική τῆς μεταφυσικῆς στήν νεώτερη σκέψη ὁλοκληρώθηκε μέ τόν δαρβινισμό, τόν νιτσεϊσμό καί τόν μαρξισμό. Ἐν τούτοις, ἡ μηδενιστική διάθεση πού ἐκφράσθηκε μέ τίς διατυπωθεῖσες θεωρίες, δέν βρίσκει σήμερα μία ἀνάλογη ἐφαρμογή. Διότι ὁ σημερινός ἀνθρωπολογικός τύπος ἀκολουθεῖ ἄλλες μορφές μηδενιστικῆς συμπεριφορᾶς πού ἀφοροῦν πλέον τά ἐθνικά καί τά κοινωνικά χαρακτηριστικά τοῦ τόπου.
Ἀναλυτικότερα. Ὁ μηδενισμός σήμερα δέν ἀντιτίθεται ἁπλῶς σέ μία ὁρισμένη μεταφυσική βεβαιότητα. Κυρίως διότι μία τέτοια βεβαιότητα ἀφήνει τόν ἄνθρωπο ἐν πολλοῖς ἀδιάφορο. Ἀντιθέτως μάλιστα, ὁ σύγχρονος μηδενισμός ἐκφράζεται πρῶτον ὡς ἐθνομηδενισμός, πρᾶγμα πού ἐκδηλώνεται μέ τήν ἀπώθηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης καί ἄρα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. Ἡ δέ καταναλωτική συνείδηση ἔχει πλήρως ἀντικαταστήσει τήν ἱστορική συνείδηση (Βλ. καί Κ. Ε. Τσιρόπουλου, Ἡ μετάβαση τοῦ καταναλωτικοῦ ἀνθρώπου).
Ἐξ ἄλλου, ὁ μηδενισμός σήμερα ἀφορᾶ καί τήν πολιτική-κοινωνική πραγματικότητα, καθ’ ὅσον ὁ πολίτης ἀπέχει ἤ συνολικῶς ἀδιαφορεῖ γιά τήν κοινωνική του ὕπαρξη. Ὅμως, σέ καμμία περίπτωση ἡ ἀποχή δέν συνιστᾶ πολιτική τοποθέτηση, ἐάν μάλιστα ὁδηγεῖ στόν βαθμιαῖο ἐκφασισμό τῆς κυρίαρχης πολιτικῆς. Ὁμοίως ἡ συγκροτούμενη κοινωνία τῆς ἀδιαφορίας ὁδηγεῖ μέ ἀκρίβεια στήν ἀπουσία τῆς ἀνθρωπιᾶς καί ἄρα τῆς ἀξιοπρέπειας.
Στούς ἀντίποδες τοῦ συγχρόνου μηδενισμοῦ ἡ παροῦσα ἀναφορά προτείνει τήν δυναμική ἐθνική καί κοινωνική πολιτική παρουσία τοῦ πολίτη. Γιά νά διασωθεῖ, ἄν πλέον μπορεῖ νά διασωθεῖ, ἡ ἀξιοπρεπής συνείδηση τοῦ τόπου.

(Τό παρόν κείμενο εἶχε δημοσιευθεῖ στήν Νέα Εὐθύνη)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου