Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013
Δημήτρης Μπαλτᾶς

Ἀλεξ. Πούσκιν, Μικρά ποιήματα (δίγλωσση ἔκδοση), ἐπιμ. Μ. Πάτσης, Ἀθήνα 2012, σελ. 305

Στόν τόμο αὐτόν παρουσιάζονται σέ μετάφραση ἀπό τήν ρωσσική 51 ἀπό τά λεγόμενα «μικρά ποιήματα» τοῦ μεγάλου Ρώσσου ποιητῆ Ἀλεξ. Πούσκιν (1799-1837).
Προηγεῖται της μετάφρασης μία εἰσαγωγή στήν ζωή τοῦ ποιητῆ καί στίς σχέσεις του μέ τό φιλελληνικό κίνημα (σσ. 9-36). Ὕστερα ἀπό μία ἑλληνική βιβλιογραφία περί Πούσκιν (σ. 29, σημ. 3) ἡ ὁποία δέν εἶναι ἐξαντλητική, καταγράφει ὁ ἐπιμ. τῆς ἔκδοσης μία ρωσσική βιβλιογραφία σχετικά μέ τόν Ρῶσσο ποιητῆ (σ. 40, σημ. 4). Χρήσιμος εἶναι ὁ πίνακας τῶν ἔργων τοῦ Πούσκιν (σσ. 41-44).
Ἐν συνεχείᾳ παρατίθεται ἡ μετάφραση 51 ποιημάτων τοῦ Πούσκιν. Στό σημεῖο αὐτό ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά σημειώσω ὅτι τουλάχιστον 7 ἀπό τά 51 ποιήματα πού περιλαμβάνονται στόν παρόντα τόμο, ἔχουν μεταφρασθεῖ καί παλαιότερα, ἀπό τόν Μ. Ἀλεξανδρόπουλο στήν ἔκδοση ὑπό τόν τίτλο «Ἄλλη, καλύτερη, ζητῶ, ἐλευθερία», ἔκδ. Ποταμός, Ἀθήνα 2004. Πιό συγκεκριμένα. 1) «Στόν Τσαντάγεφ» (Πάτσης σ. 61, Ἀλεξανδρόπουλος σ. 21) 2) «Ὁ Δαίμονας» (Πάτσης σ. 93, Ἀλεξανδρόπουλος) σ. 46 3) «Τά Δαιμόνια» (Πάτσης σ. 145, Ἀλεξανδρόπουλος σ. 63) 4) «Ὁ ποιητής» (Πάτσης σ. 123, Ἀλεξανδρόπουλος σ. 72) 5) «Στόν ποιητή» (Πάτσης σ. 43, Ἀλεξανδρόπουλος σ. 74) 6) «Τσιγγάνοι» (Πάτσης, σ. 161, Ἀλενδρόπουλος σ. 77) 7) «Γιά τή μετάφραση τῆς Ἰλιάδας» (Πάτσης σ. 141, Ἀλεξανδρόπουλος σ. 81) 
Ὕστερα ἀπό τήν μετάφραση ὁ ἐπιμ. Μ. Πάτσης τοποθετεῖ ἕνα ἐκτενές κεφάλαιο ὑπό τόν τίτλο «Σχόλια». Ὅμως, δέν πρόκειται μόνον γιά σχόλια πάνω σέ συγκεκριμένα ποιήματα, ὅπως ἐξ ἀντιθέτου κάνει ὁ Μ. Ἀλεξανδρόπουλος, ἀλλά γιά ποικίλα ζητήματα τῆς ποίησης τοῦ Πούσκιν (λ.χ. ὁ ἀνακρεοντισμός τοῦ Πούσκιν, τά πολιτικά μοτίβα στόν Πούσκιν καί στόν Κάλβο, ἡ ὁμηρογνωσία τοῦ Πούσκιν κ.ἄ.).  Στό ἴδιο τμῆμα τοῦ βιβλίου καταγράφεται καί συζητεῖται μία ἑλληνική βιβλιογραφία σχετικά μέ τόν φιλελληνισμό τοῦ Πούσκιν (σσ. 203-207).  
Σέ μία γενική ἀποτίμηση, θά παρατηρήσω ὅτι ἡ παροῦσα ἔκδοση διευρύνει τίς γνώσεις μας γιά τόν Πούσκιν καί τό ἔργο του. Ἄν καί ὁρισμένα πράγματα εἶναι ἤδη γνωστά, ὅπως ἔδειξα παραπάνω, ὁ τόμος φανερώνει τήν ἐπίπονη ἐργασία τοῦ ἐπιμελητῆ. Εἶναι δέ βέβαιο ὅτι ὁ Πούσκιν ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά συγκινεῖ τούς Ἕλληνες καί ὄχι μόνον τούς Ρώσσους ἀναγνῶστες του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου