Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012
Dimitris Baltas

K. Marx, Critique de l’ économie politique. Manuscrits de 1844, trad. Kostas Papaioannou, ‘Editions Alia, Paris 2007, σελ. 253.


Ἡ παροῦσα ὁλοκληρωμένη μετάφραση τῶν «Χειρογράφων τοῦ 1844» τοῦ Κ. Παπαϊωάννου εἶχε δημοσιευθεῖ γιά πρώτη φορά τό 1972, ἐνῶ ἡ πρώτη γαλλική μετάφραση (ὄχι πλήρης) τοῦ μαρξικοῦ ἔργου χρονολογεῖται κατά τό 1937.
Προηγεῖται μία κατοπιστική εἰσαγωγή τοῦ Κ. Παπαϊωάννου ὅπου παρουσιάζεται ἡ φιλοσοφική διαδρομή τοῦ νεαροῦ Mάρξ. Μεταξύ τῶν σταθμῶν αὐτῆς τῆς διαδρομῆς θά πρέπει νά σημειωθοῦν ὁ Χέγκελ στόν ὁποῖο ἀνιχνεύεται καί ἡ βασική ἔννοια τῆς ἀλλοτριώσεως (aliénation) καί ὁπωσδήποτε ὁ Φόϋερμπαχ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ «ἥρωας τοῦ Mάρξ ὅλην τήν περίοδο 1842-1845 καί κυρίως τό 1844» (σ. 11), σέ μία ἐποχή, δηλαδή, κατά τήν ὁποία ὁ Mάρξ «δέν ἦταν ἀκόμη μαρξιστής» (σ. 27).
Ὁ Κ. Παπαϊωάννου παρουσιάζει ἀναλυτικῶς (σσ. 14-16) τά βασικά στοιχεῖα τῆς φοϋερμπαχιανῆς σκέψεως πού ἐπηρέασαν τόν Mάρξ. Στό σημεῖο αὐτό θά ἀναφερθεῖ, παρενθετικά, ὅτι ὁ γνωστός Ρῶσσος φιλόσοφος Σέργιος Μπουλγκάκωφ στήν ἐνδιαφέρουσα μελέτη του «Ὁ K. Mάρξ ὡς θρησκευτικός τύπος» (ἑλλ. μετ. Δ. Β. Μπαλτᾶς, Ἐκδόσεις Ἄθως, Ἀθήνα 2004, σσ. 36-38) ἀποδεικνύει πειστικά ὅτι ὁ πρώϊμος Mάρξ εἶναι μαθητής τοῦ  Φόϋερμπαχ καί ὄχι τοῦ Χέγκελ.
Ἐκτός ἀπό τήν μετάφραση τοῦ γερμανικοῦ κειμένου ὁ τόμος περιλαμβάνει Παραρτήματα μέ ἀποσπάσματα ἀπό ἄλλα, σχετικά πρός τά ζητήματα πού θίγουν τά «Χειρόγραφα», ἔργα τοῦ Μάρξ καθώς καί διευκρινιστικές σημειώσεις τοῦ Κ. Παπαϊωάννου.
Εἶναι βέβαιο ὅτι σήμερα γιά τήν μελέτη τοῦ πρώϊμου ἔργου τοῦ Mάρξ καί δή τῶν «Χειρογράφων τοῦ 1844» εἶναι ἐξαιρετικῶς χρήσιμη ἡ ἐπανέκδοση τοῦ παρόντος τόμου.


     
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου