Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012


Dimitris Baltas

Русская Философия
[Ἡ ρωσσική φιλοσοφία]

(Καταγραφή τῶν ἔργων τῶν Ρώσσων φιλοσόφων τοῦ ιθ΄ καί τοῦ κ΄ αἰ. στήν ρωσσική καί τῶν μεταφράσεών τους στίς εὐρωπαϊκές γλῶσσες)
 
Arseniev N., «ἁγία» Μόσχα. Ἡ θρησκευτική καί πνευματική ζωή της κατά τόν 19ον αἰ., μετ. Μ.Σπυροπούλου, Ἀθήνα [1967]


Arvon H., M. Bakounine, μετ. Π. Γκέκα, Ἀθήνα 1985 (Ἐπιλογή κειμένων)
Bakounine M., Théorie générale de la Révolution, texts assemblés par Fr. Lessourd, trad. M. Para Body, Παρίσι 2001 (Ἀξιόλογη συλλογή ἀποσπασμάτων μεταφρασμένων ἀπό τήν ρωσσική)
Μπακούνιν Μ., Θεός καί κράτος, μετ. N. Ἀλεξίου-A.Γκίκας, Ἀθήνα 1986


Bediaeff N., L sens de l' histoire, trad. S. Jankelevitch, Παρίσι 1949
Berdiaeff N., Ὁ προορισμός τῆς Ρωσσίας, Μόσχα 1990 (ρωσσ.)
Berdiaeff N.,   Ρωσσική Ἰδέα, Μόσχα 2000 (ρωσσ.)
Berdiaeff N., Πέντε στοχασμοί περί ὑπάρξεως, μετ. Β.Τριανταφύλλου-Σ.Γουνελᾶς, [Αθήνα 1983]
Berdiaeff N., «Οἱ Δυτικόφιλοι», στόν τόμο Τομές στή ρωσσική σκέψη, μετ. Δ.Β. Μπαλτᾶς, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2009, σσ. 125-138
Berdiaev N., Khomiakov, trad. J.-C. & V.Marcadé, L’ Age d’Homme, Λωζάννη 1988
Berdiaev N., Les sources et le sens du communisme russe, trad. J.-L. Cain, [Παρίσι] 1970 (Τό ἔργο αὐτό ἔχει μεταφρασθεῖ καί στήν ἐλληνική. Προτείνω, ὡστόσο, τό γαλλικό κείμενο)
Berdiajew N., Νέος Μεσαίωνας, μετ. Π. Ἀντωνιάδη, Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1987
Berdyaev N, The Russian Idea, transl. R.M. French, Lindisfarne Press, Nέα Ὑόρκη, 1992
Μπερδιάγιεφ Ν., Θεῖον καί ἀνθρώπινον, μετ. Π. Ἀντωνιάδη, Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 21982
Μπερντιάεφ Ν., Γιά τήν κοινωνική ἀνισότητα, μετ. Ε. Νιάνιος, Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1984
Μπερδιάγιεφ Ν., Περί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Δοκίμιον παραδόξου ἠθικῆς μετ. Μητρ. Σάμου Εἰρηναίου, Ἀθῆναι 1950
Μπερδιάγιεφ Ν., Πνεῦμα καί ἐλευθερία, μετ. Μητρ. Σάμου Εἰρηναίου, Ἀθῆναι 1952
Μπερδιάγιεφ Ν., Τό πνεῦμα τοῦ Ντοστογιέφσκι, μετ. Ν. Ματσούκας, Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1972
Μπερντιάεβ Ν., Πνεῦμα καί πραγματικότητα, μετ. Ἀντ. Χατζηθεοδώρου, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Ἀθήνα 1968
Μπερντιάεφ Ν., Δοκίμιο ἐσχατολογικῆς μεταφυσικῆς, μετ. Χρ.Μαλεβίτση, Ἀθήνα 1984
Βerdiaev N., Ἡ νέα θρησκευτική συνείδηση καί ἡ κοινωνία, Μόσχα 1999 (ρωσσ.)
Νικ. Μπερντιάγιεφ, "Χριστιανισμός καί ἀντισημιτισμός'', Σύναξη 132, σσ. 77-94
Νικ.Μπερντιάγιεφ, ''Ἡ πνευματική κατάσταση τοῦ σύγχρονου κόσμου'', Σύναξη 134, σσ. 82- 95
Nικ.Μπερντιάγιεφ, "Ὁ θρησκευτικός χαρακτήρας τῆς ρωσσικῆς φιλοσοφίας",  Φρέαρ, τ. 11, 2015, σσ. 290-298 

Bielinski V., Textes philosophiques choisis, Mόσχα 1951 (μετ. ἐκ τοῦ ρωσσ.)
Μπιελίνσκι Β., Ἐκλογή ἀπό τό ἔργο του, μετ. Γ. Βρυχωρόπουλος, Δίφρος, Ἀθήνα 1958
Μπελίνσκι Β., Ἀνάλεκτα, μετ. Λ. Γεωργίου-Μ. Γεωργίου-Κορωναίου, Κάλβος, Ἀθήνα 1970
Μπελίνσκι Β., Θεωρητικά κείμενα λογοτεχνίας, μετ. Λ. Καστανάκης, Ἐκδόσεις Gutenberg, Ἀθήνα 1988


Boulgakov S., The Orthodox Church, transl. L. Kesich, St Vladimir's Seminary Press, Νέα Ὑόρκη 1988
Boulgakov S., L’ Orthodoxie, trad. C.Andronikof, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1980
Boulgakoff S., Du verbe incarné, trad. C. Andronikof, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1982
Boulgakov S., La lumiere sans déclin, trad. C. Andronikof, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1990
Boulgakov S., Philosophie de l’ économie, trad. C. Andronikof, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1987
Boulgakoff S., Κ. Marx ὡς θρησκευτικός τύπος, εἰσ.-μετ.- σχολ. Δ.Β. Μπαλτᾶς, Ἐκδόσεις Ἄθως, Ἀθήνα 22004 (μετάφραση ἐκ τοῦ ρωσσικοῦ)
Boulgakoff S., ''Ὁ Τολστόϊ καί ἡ Ἐκκλησία'', στόν τόμο, Δ.Β. Μπαλτάς, Ρῶσσοι φιλόσοφοι, Ἐκδόσεις Σαββάλας, Ἀθήνα 2002, σσ. 53-67
Βoulgakoff S., Καπιταλισμός καί γεωργία, τ. 2, Ἁγία Πετρούπολη 1900 (ρωσσ.)
Boulgakov S., ''Heroism and ascetism. Reflections on the religious nature oh the Russain Intelligentzia'', στόν τόμο Vekhi, transl. S.M. Shatz- J.E. Zimmerman, Nέα Ὑόρκη 1994, σσ. 17-49 (ἑλλην. ἔκδ.: Ὁ ἡρωϊσμός καί ὁ ἄθλος, μετ. Δημ. Τριανταφυλλίδης, Ἀθήνα 2015)
Bulgakov S., Sozialismus in Christentum;, Γκέττιγκεν 1977 (συλλογή ἄρθρων)


Chestov L., L’ idée du bien chez Tolstoï et Nietzsche, trad. Τ.Rageot Chestov- G.Bataille, Παρίσι 1949


Zander L., List of the writings of professors of the Russian Orthodox Theological Institut in Paris (1925 –1954), Παρίσι, ..
Ζάντερ Λ., «Ζενκόφσκυ Βασίλιεβιτς Βασίλειος», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 5, Ἀθῆναι 1964, στ. 1211-1214


Zenkovsky B., Histoire de la philosophie russe, t. I-II, trad. C.Andronikof, [Παρίσι] 1992
Zenkovsky B., Οἱ Ρῶσσοι διανοητές καί Εὐρώπη, Παρίσι 1955 (ρωσσ.)
Ζenkovsky B., ''Εἶναι δυνατό νά ὑπάρξει χριστιανική φιλοσοφία;'', στόν τόμο Δ.Β. Μπαλτᾶς, Ρῶσσοι φιλόσοφοι, Ἐκδόσεις Σαββάλας, Ἀθήνα 2002, σσ. 155-166


Zernov N., The Russian Religius Renaissance of the Twentieth Century, Darton, Longman & Todd, Λονδῖνο 1963 (Πολύτιμη ἐργασία πάνω στίς πηγές καί τό περιεχόμενο τῆς ρωσσικῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφίας τοῦ 20οῦ αἰ.)
Ζέρνωφ Ν., Οἱ Ρῶσοι καί ἡ ἐκκλησία τους, μετ. Γ. Στεφοπούλου, Ἀθήνα 1972


Florensky P., La colonne et le fondement de la verité, trad. C. Andronikof, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1994
Florensky P., Le sel de la terre, trad, Fr. Lhoest, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 2002
Φλωρένσκη Π., Ἡ ζήλεια, μετ. Π.Ψαρροῦ, Ἐκδόσεις Ἴνδικτος, Ἀθῆναι 1997 (Πρόκειται γιά τήν δωδέκατη ἐπιστολή τῆς περίφημης διατριβῆς τοῦ συγγρ. Στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας)
Φλωρένσκυ Π., Ἡ ἀντίστροφη προοπτική. Τό εἰκονοστάσι, εἰσ.- μετ.- σημ., Σ. Γουνελᾶ, Ἀθῆναι 2002
Forensky P., Lettres de Solovski, trad. Fr. Loest, L' Age d' Homme, Lausanne 2012

Florovsky G., Le voies de la théologie russe, trad. J.-L.Palierne, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 2001
Florovsky G., Philosophy: Philosophical Problems and Movements, 21989 (συλλογή ἄρθρων)
Φλωρόβσκυ Γ., «Ἡ πορεία τῆς ρωσικῆς θεολογίας», στόν τόμο Θεολογία. Ἀλήθεια καί ζωή, Ἀθῆναι 1962, σσ. 17 -59


Frank S. L. (ed.), A Solovyov Anthology, intrοd. Urs. Hans von Balthasar, Λονδίνο 2001 (ἐπιλογή κειμένων μεταφρασμένων στήν ἀγγλική)
Frank S., «Φιλοσοφία καί θρησκεία», στόν τόμο Τομές στή ρωσσική σκέψη, μετ. Δ.Β. Μπαλτᾶς, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2009, σσ. 53-85


Hippius Z., Petrograd an 1919, trad. S. Benech., [Παρίσι] 2003


Herzen A., Textes philosophiques choisis, Mόσχα 1948 (μετ. ἐκ τοῦ ρωσσ.)


Ilyine I., «Φιλοσοφία καί ζωή», στόν τόμο Τομές στή ρωσσική σκέψη, μετ. Δ.Β. Μπαλτᾶς, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2009, σσ. 89-122


Ivanov V., Dostoïevski, trad. L. Martinez, Λωζάννη 2000
Ivanov V., - Gerschenson M., Correspondance d’un coin a l’ autre, pref. O. Deschartes, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1979


Khomianov A.-Kirievksy I., On Spiritual Unity, transl. B. Jakim, R. Bird, Lindisfarne Books, NY 1998  (σελ. 29-183 καί 189-313 ἀντιστοίχως)
Khomiakov A.S., L' Eglise latine et le Protestantisme au point de vue de l' Eglise d' Orient, intr. J.-N. Lemarchand, Editions Xenia, Vevey 2006

          Kropotkin, Russian Literature, McClure, Phillips&Co., New York 1905
Kropotkine P., Paroles d’un revolte, Παρίσι 2002
Κροπότκιν Π., Ἀναμνήσεις ἑνός ἐπαναστάτη,  μετ. Γ. Γιαννακοπούλου-Β. Τομανᾶς, ἄ.ἔ.
Κροπότκιν Π., Ἠθική. Προέλευση καί ἀνάπτυξη, μετ. Β. Τομανᾶς, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2007 (Δυστυχῶς ἡ μετάφραση εἶναι κακή σέ πολλά σημεῑα)
Κροπότκιν Π., Ἀλληλοβοήθεια. Ἕνας παράγοντας τῆς ἐξέλιξης, μετ. Ε. Στεφανοπούλου, Ἐκδόσεις Καστανιώτη, Ἀθήνα 2009
Kροπότκιν Π., Ἡ Μεγάλη Γαλλική Ἐπανάσταση 1789-1793, μετ. Γ. Καστανάρας, Ἐκδόσεις Κουκκίδα, Ἀθήνα 2015

Lapchine J., «La synergie spirituelle»,  Bulletin de l’ Association Russe prour les Rechereches Scientifiques à Prague, v. II, no 6, Πράγα, 1935 (Ἕνα ἀντίτυπο αὐτῆς τῆς ἐργασίας ὑπάρχει στήν Ε.Β.Ε.)


Λένιν Β.Ι., Γιά τή λογοτεχνία καί τήν τέχνη, μετ. Ἀλεξ. Αὐγερινός, Ἐκδόσεις Γερ. Ἀναγνωστίδη [Ἀθήνα, ἄ.ἔ.]
Λένιν Β.Ι., Τό οἰκονομικό στοιχεῖο περιεχόμενο τοῦ ναροντνικισμοῦ καί ἡ κριτική του στό βιβλίο τοῦ κ. Στροῦβε (ἡ ἀντανάκλαση τοῦ μαρξισμοῦ στήν ἀστική φιλολογία), Ἐκδόσεις Α. Παπακώστα, Ἀθήνα 1965 (Ἀσφαλῶς γιά νά ἔκρινε δίκαια ὁ ἀναγνώστης, θά ἦταν ἀπαραίτητο νά ἔχουν μεταφρασθεῖ στήν ἑλληνική τά ἀναφερόμενα βιβλία τοῦ Μιχαήλοφσκι καί τοῦ Στροῦβε)


Leontiev N. K., Écrits essentials, trad.-comm. D. Beaune –Gray, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 2003

Losev A.F., Πάθος γιά τήν διαλεκτική, Μόσχα 1990 (ρωσσ.) [Στίς σελ. 68-101 ὑπάρχει μία σύντομη ἐπισκόπηση ὑπό τόν τίτλο "Ρωσσική φιλοσοφία'']


Losski N. O., Histoire de la philosophie russe des origins à 1950, Payot, Παρίσι 1954

Μερεσκόφσκι Δ., Leonardo da Vinci, μετ. Α.-Δ. Καμπαλούρη, Ἀθῆναι 1955
Μερεζκόβσκη, Φ. Ντοστογιέβσκη. Ὁ προφήτης τῆς ρωσικῆς ἐπανάστασης, μετ. Σ. Πρωτοπαπᾶ, Ἐκδόσεις Γκοβόστη, [Ἀθήνα], ἄ.ἔ.
Μερεσκόβσκι Ντ., Ὁ ἄγνωστος Ἰησοῦς, μετ. Ἑλ. Μάϊνας, Ἀθήνα 2000
Merejkovsky D., Atlantid- Europe. Le mystere de l’ Occident, trad. C. Andronikof, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1955
Mερεζκόφσκι Δ., Ὁ θάνατος τῶν θεῶν ἤ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, μετ. Βλ. Κωνσταντινίδου, Ἐκδόσεις Ἑκάτη 1995 
Μερεζκόφσκι Δ., Ἡ γέννηση τῶν θεῶν ἤ ὁ Τουταγχαμών στήν Κρήτη, ἀπόδ. Φ. Κονδύλης, Ἐκδόσεις Ἑκάτη 1998

Ντομπρολιούμπωφ Ν., Κριτικές καί μελέτες, μετ. Ἀπ. Σπήλιος, Δίφρος, Ἀθήνα 1973

Ντοστογιέφσκι Φ., Τό ἡμερολόγιο ἑνός συγγραφέα, μετ. Μ. Ζωγράφου, Ἐκδόσεις Δαρεμᾶ, [Ἀθήνα], ἄ.ἔ.
Ντοστογιέβσκη Φ., Ἀλληλογραφία (1834-1859), ἐπιλ. ἐπιστ.-μετ.- σχόλ., Μ. Κυριακάτου, Ἐκδόσεις Γκοβόστη, Ἀθήνα 1994
Ντοστογιέφσκι Φ., «Χριστιανισμός καί σοσιαλισμός», μετ. Ἀ. Γιέβτιτς, Σύναξη τ. 9, 1984, σσ. 17-19 


Παστερνάκ Μπ., Δοκίμιο αὐτοβιογραφίας, μετ. Κ. Μαλεβίτση, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Ἀθήνα 1989


Πισάρεφ Δ. Ι., «Μπαζάροφ» στόν τόμο Ἰ. Τουργκένιεφ, Πατέρες καί παιδιά, μετ. Ἀ. Σαραντόπουλος, Ἀθήνα 1983, σσ. 257-327 (Τό μοναδικό, ἐξ ὅσων γνωρίζω, κείμενο τοῦ Πισάρεφ στήν ἑλληνική)

Πλεχάνωφ Γ., Ἀναρχισμός καί σοσιαλισμός, μετ. Ν. Νικολαΐδη, Ἐκδόσεις Μαρῆ καί Κοροντζῆ, Ἀθήνα 1945
Πλεχάνωφ Γ.Β., Αἰσθητική, μετ. Τ. Βουρνᾶς, ‘’Πυξίδα’’, [Ἀθήνα] 1954
Πλεχάνωφ Φ., Τά βασικά προβλήματα τοῦ μαρξισμοῦ, μετ. Γ. Λογοθέτης, Ἐκδόσεις Φλόγα, Ἀθήνα 1956
Πλεχάνωφ Γ.Β., Ἡ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας καί ὁ ρόλος τῆς προσωπικότητας, μετ. Κ. Πορφύρης, Βιβλιοεκδοτική, Ἀθήνα 1956


Rozanov V., Lapocalypse de notre temps, trad. J. Michaut, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1976
Rozanov V., Feuilles tombées, trad. J. Michaut, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 1984
Rozanov B., «Α Propos de ‘’La Légende du Grand Inquisiteur’’», στόν τόμο La Légende du Grand Inquisiteur, trad. Jurgenson, L’ Age d’ Homme, Λωζάννη 2004, σσ. 117-269

Σαλαβιώφ Βλαδ., Τρεῖς ὁμιλίες στή μνήμη τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, μετ. Δ.Β. Τριανταφυλλίδης, Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1989
Σαλαβιώφ Βλ., Τό προσωπικό δρᾶμα τοῦ Πλάτωνος, ἀπόδοση Τριανταφυλλίδης Δ.Β., Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 1999
Σολόβιεβ Βλαντ., «Γενική βάσις διά τήν ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», στόν τόμο (ἐπιμ. Τσιρόπουλος Κ.) Χριστιανικό Συμπόσιο, τ. Γ’, μετ. ἀρχιμ. Χριστ. Παρασκευαΐδης, Ἀθήνα 1968, σσ. 141-146
Soloviev VI., La crise de la philosophie occidentale, trad. Μ. Herman, Παρίσι 1947
Soloviev VI., La justification du bien. Essai de philosophie morale, trad. T. D. M., Γενεύη 1997
Soloviev VI., Politics, Law & Morality, transl. Vl. Wozniuk, Yale University Press 2000

Strouve P., «Πρόλογος» στό ἔργο τοῦ Ν. Berdiaeff, Υποκειμενισμός καί ἀτομικισμός στήν κοινωνική φιλοσοφία, Μόσχα 1999, σσ. 5–78 (ρωσσ. Ἕνα μικρό ἀπόσπασμα τοῦ ''Προλόγου'' ἔχω μεταφράσει στόν τόμο Ρῶσσοι φιλόσοφοι, Σαββάλας, Ἀθήνα 2002, σσ. 47-51)


Τολστόη Λ., Πόλεμος καί Εἰρήνη, τ. 1-4, Ἐκδόσεις Γκοβόστη, [Ἀθήνα, ἄ.ἔ.]
Τολστόη Λ., Τό σχολεῖον τῆς Γιάσναϊας Πολιάνας, μετ. Σκορδέλη Βλ., Ἐκδ. Β. Γαβριηλίδης, Ἐν Ἀθήναις 1889 (ἔχει περιληφθεῖ καί στόν τόμο Μ. Βαϊνά, Τεκμήρια ἀπήχησης τοῦ παιδαγωγικοῦ ἔργου τοῦ Τολστόϊ στήν Ἑλλάδα, Gutenberg, Ἀθήνα 2002, σσ. 33-166)
Tolstoi L., Τί εἶναι τέχνη, μετ. Β. Τομανᾶς, Printa, Ἀθήνα 2009
Τolstoi L., A confession and Other Religious Writings, transl. J. Kentish, Penguin Books, London 1987


Tugan-Baranowsky M., «Ἡ μαρξική θεωρία τῶν κρίσεων», μετ. Χρ. Βαλλιάνος, Θέσεις 74, 2001, σσ. 39-75 (Τό μοναδικό κείμενο τοῦ συγγραφέως στήν ἑλληνική)Τουργκένιεφ Ἰ., Πατέρες καί παιδιά, μετ. Ἀ. Σαραντόπουλος, Ἐκδ. Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Ἀθήνα 1983
Τουργκένιεφ Ἰ., Τό ἡμερολόγιο ἑνός περιττοῦ ἀνθρώπου, μετ. Β. Ντινόπουλος, Ἐκδόσεις Ἐρατώ, Ἀθήνα 2011


Τρουμπετσκόϊ Εὐγ., Ἡ ἱστορία τῆς Ρωσσίας μέσα ἀπό τήν εἰκονογραφία της, εἰσ.-μετ. Δ.Β. Τριανταφυλλίδης, Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1989
Τρουμπετσκόϊ Εὐγ., Ἡ κοινωνική οὐτοπία τοῦ Πλάτωνος, ἀπόδοσις  Δ.Β. Τριανταφυλλίδης, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 1999
Τρουμπέτσκοϊ Εὐγ., «Τά χαρακτηριστικά τῆς θεωρίας τοῦ Μarx καί τοῦ Engels γιά τήν σημασία τῶν ἰδεῶν στήν ἱστορία»,  στόν τόμο Τομές στή ρωσσική σκέψη, μετ. Δ.Β. Μπαλτᾶς, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2009, σσ. 11-50


Tchernychevski N., Textes philosophiques choisis, Mόσχα 1957 (μετ. ἐκ τοῦ ρωσσ.)
Tchernychevski N., Que faire;, trad. D. Sesemann, Editions des Syrtes, Παρίσι 2003 
Τσερνισέφσκι, Τέχνη καί πραγματικότητα, μετ. Γ. Βρυχορόπουλος, Δίφρος, Ἀθήνα 1964
Τσερνισέφσκι Ν.Γ., Τά φιλοσοφικά, μετ. Μ. Παπαμαύρου, Ἠριδανός, [Ἀθήνα, ἄ.ἔ.] (Στό τομίδιο αὐτό ἔχουν περιληφθεῖ τρία δοκίμια τοῦ σ., χωρίς εἰσαγωγή καί σχόλια, ἐνῶ ἡ μετάφραση εἶναι κακή σέ πολλά σημεῖα)

(τελευταία βιβλιογραφική ἐνημέρωση: 18.7. 2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου