Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010Δημήτρης Μπαλτάς

N. Berdiaeff καί Vl. Lossky

In memoriam

Συμπληρώνονται φέτος 60 ἔτη ἀπό τόν θάνατο τοῦ μεγάλου Ρώσσου φιλοσόφου Ν. Μπερντιάεφ, πού ὑπῆρξε ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς λεγομένης «θρησκευτικῆς φιλοσοφίας», καί 50 ἔτη ἀπό τόν θάνατο τοῦ Ρώσσου θεολόγου Βλ. Λόσσκυ, τοῦ ἀποκληθέντος «μάρτυρος τῆς ὀρθοδοξίας στήν Δύση».
Ὁ Μπερντιάεφ γεννήθηκε τό 1874 στό Κίεβο, ἐνῶ ὁ Βλ. Λόσσκυ, γιός τοῦ σπουδαίου Ρώσσου φιλοσόφου Νικολάου Λόσσκυ, γεννήθηκε τό 1903. Τό 1922 ἀναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείψουν, ὅπως καί ἄλλοι διανοούμενοι, τήν πατρῶα γῆ ὑπό τήν πίεση τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος. Ἐγκαταστάθηκαν τελικά στό Παρίσι.
Τόσο ὁ Μπερντιάεφ ὅσο καί ὁ Λόσσκυ εἶναι ἰδιαιτέρως γνωστοί στό ἑλλληνικό ἀναγνωστικό κοινό. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τά σημαντικότερα ἔργα τους ἔχουν μεταφρασθεῖ στήν ἑλληνική καί ἀσφαλῶς ἔχουν ἐπηρεάσει τήν ἑλληνική θεολογική σκέψη κατά τό β΄ ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰ. Μεταξύ αὐτῶν θά πρέπει νά μνημονευθοῦν οἱ μεταφράσεις τῶν ἔργων τοῦ Μπερντιάεφ Περί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί Πνεῦμα καί ἐλευθερία πού εἶχε ἐκπονήσει ὁ τότε μητρ. Σάμου Εἰρηναῖος, ὅπως καί ἡ μετάφραση τοῦ περίφημου ἔργου τοῦ Λόσσκυ Ἡ μυστική θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας πού εἶχε παρουσιάσει ἡ πρεσβ. Στ. Πλευράκη.
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὁ Μπερντιάεφ καί ὁ Λόσσκυ προσέφεραν στήν Δύση, πού βασανιζόταν τότε ἀπό ποικίλα ἀδιέξοδα, ἕνα ἄλλο νόημα βίου καί μία ἄλλη πρόταση ζωῆς, ἐπί τῆ βάσει τῆς πατερικῆς παραδόσεως. Αἰωνία των ἡ μνήμη.

(Τό παρόν δημοσιεύθηκε στό περ. Ἀνάπλασις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου